Uchwała Nr 1 
Komitetu Problemów Energetyki
z dnia 31 03 2012

 

w sprawie regulaminu trybu działania komitetów problemowych przy Wydziale IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie § 5 ust. 1 uchwały Nr 34 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 lipca 2011 r., zmienionej uchwałą Nr 7 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 stycznia 2012 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Posiedzenia plenarne Komitetu i posiedzenia Prezydium Komitetu zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Komitetu. Posiedzeniom może także przewodniczyć wyznaczony przez Przewodniczącego Zastępca Przewodniczącego Komitetu.
 2. Przewodniczący ma także obowiązek zwołać posiedzenia, o których mowa w ust. 1 na wniosek co najmniej 30 procent członków Komitetu.

§ 2

Posiedzenia plenarne Komitetu i posiedzenia Prezydium Komitetu odbywają się  co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.

§ 3

Przewodniczący zawiadamia o terminie posiedzenia plenarnego Komitetu i terminie posiedzenia Prezydium Komitetu nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

§ 4

Zebranie plenarne Komitetu podejmuje uchwały w sprawach:

 1. Inspirowania, wspomagania i opiniowania interdyscyplinarnych badań naukowych, w tym projektów strategicznych, w zakresie programowania rozwoju energetyki kompleksowej, z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych i środowiskowych w warunkach zmiany struktury technologicznej energetyki polskiej i uwarunkowań wynikających z polityki energetycznej UE oraz tendencji zmian na rynkach światowych;
 2. Programów i planów działania Komitetu
 3. Struktury organizacyjnej Komitetu
 4. Działalności eksperckiej i opiniotwórczej w zakresie polityki energetycznej państwa oraz polityk silnie z nią związanych, jak polityka klimatyczna i środowiskowa;
 5. Działań na rzecz aktywizacji przedstawicieli młodego pokolenia badaczy w zakresie problematyki energetycznej;
 6. Rozwoju kontaktów z organami państwa, samorządów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i szeroko rozumianą sferą przemysłową
 7. Planowania i wspomagania współpracy naukowej z zagranicą;
 8. Organizacji lub współorganizacji konferencji oraz seminariów naukowych i naukowo-technicznych i upowszechnianie ich wyników
 9. Opinii Komitetu w sprawie dalszego rozwoju dyscypliny naukowej Energetyka;
 10. Wspomagania rozwoju kształcenia w zakresie kierunku Energetyka;
 11. Oceny działalności Komitetu(rocznych, okresowych i kadencyjnych sprawozdań z działalności Komitetu)

§ 5

Prezydium Komitetu, podejmuje uchwały w szczególności w sprawach:

 1. Projektów programów i planów działania Komitetu;
 2. Komisji i zespołów Komitetu i ich programów działania
 3. Projektów porządków obrad posiedzeń plenarnych Komitetu i wykonania podjętych uchwał i decyzji przez Komitet,
 4. Patronatu nad konferencjami naukowymi i naukowo-technicznymi;
 5. Koordynacji aktywności upowszechniającej wyniki badań naukowych i prac Komitetu
 6. Współpracy i współdziałania z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych w zakresie problemów energetycznych;
 7. Konkursu na najlepsze prace w zakresie problematyki energetycznej;
 8. Wspomagania rozwoju Studenckich Kół Naukowych działających w obszarze energetyki;
 9. Dokumentacji pracy Komitetu
 10. Poszukiwania sposobów finansowania wybranych przedsięwzięć Komitetu;
 11. Nawiązywania trwałej współpracy z przedsiębiorstwami działającymi na krajowych rynkach energii
 12. Działalności wydawniczej Komitetu, w tym szczególnie w ramach czasopisma Archiwum Energetyki
 13. Zgłaszania kandydatów na członków Komitetu na nową kadencję.

§ 6

Przewodniczący Komitetu, w szczególności:

 1. Koordynuje pracę Komitetu i jego Prezydium;
 2. Przygotowuje propozycje programowe i plany pracy na poszczególne lata kadencji;
 3. Reprezentuje Komitet w kontaktach z innymi Komitetami, organizacjami państwowymi, organizacjami technicznymi, jak NOT i SEP oraz organizacjami przemysłowymi;
 4. Przedstawia wyniki prac Komitetu;

§ 7

Z posiedzenia plenarnego Komitetu i z posiedzenia Prezydium Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i protokolant.

§ 8

 1. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy liczby członków.
 2. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
 3. W sprawach niecierpiących zwłoki przewodniczący Komitetu może zarządzić głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 9

 1. Zebranie plenarne Komitetu może wyłonić kandydatów na honorowego przewodniczącego lub honorowego członka komitetu w liczbie nie większej niż 10 procent wybieranych członków Komitetu.
 2. Honorowego przewodniczącego lub członka Komitetu powołuje Dziekan Wydziału.
 3. Honorowym przewodniczącym Komitetu może być osoba, która pełniła funkcję przewodniczącego Komitetu, przez co najmniej dwie pełne kadencje i była członkiem Komitetu, przez co najmniej trzy pełne kadencje.
 4. Honorowym członkiem Komitetu może być osoba, która była członkiem Komitetu, przez co najmniej trzy pełne kadencje i wyróżniała się wyjątkowymi osiągnięciami w zakresie działalności Komitetu.

§ 10

 1. W ramach Komitetu działają komisje i zespoły eksperckie zgodnie z § 5 ust. 2 uchwały Nr 34 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 lipca 2011 r., zmienionej uchwałą Nr 7 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 stycznia 2012 r.
 2. Komisje powołuje się do wykonywania określonych zadań naukowych o ważnym znaczeniu poznawczym, społecznym lub gospodarczym, w szczególności o charakterze interdyscyplinarnym(np.: przygotowanie monografii, ocena stanu i zakresu badań, studia potencjału techniczno-ekonomicznego i ekologicznego różnych klas technologii, ocena metodyki badawczej w zakresie programowania rozwoju energetyki)
 3. Zespoły eksperckie opracowują stanowiska i opinie Komitetu w istotnych sprawach dotyczących polityki energetycznej państwa i polityk silnie z nią powiązanych, kierunków inwestowania, rozwiązań przyjętych w przepisach polskiego prawa, w szczególności prawa energetycznego i w innych sprawach. W szczególnych przypadkach do zespołów mogą być zapraszani wybitni specjaliści niebędący członkami Komitetu
 4. Do struktur określonych w ust. 1 wchodzą członkowie Komitetu.

§ 11

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wiceprezesa Akademii nadzorującego pracę Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.